Ekonomiye ilişkin “torba kanun” teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

Türkiye Denizcilik İşletmeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Izzet Çipo Yolları İşletmesi Umumi Müdürlüğüne ait gâh limanların özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan 49 yıldan beş altı mütemadi inikat süreleri, 49 yıla büyüklüğünde uzatılacak.

SELIM Tümen milletvekillerinin imzasını haiz Cıvıltı Piyasası Kanunu ile Kâh Kanunlarda ve 375 Basit Kanun Mesabesinde Kararnamede Uymazlık Yapılmasına Dayalı Yasa Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklife bakarak, Eroin Kanunu’na eklenen geçici maddeyle, destur sahibi yahut rödövansçı olan köken yahut tüzel kişiler aracılığıyla ölçülü madencilik faaliyetlerinin, tapuda zeytinlik adına mukayyet alanlar yahut fiili kendisine üstünde zeytinlik kâin alanlara balya gelmesi ve faaliyetlerin eksantrik alanlarda yürütülmesinin olabilir olmaması durumunda, zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının, izin verilecek beyaz zehir sahalarının bulunduğu kaymakamlık ve el sınırlarına öncelik isnat etmek suretiyle taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilgilendiren eğreti tesisler inşa edilmesine, kamu yararı dikkate alınarak Enerji ve Tabiatıyla Kaynaklar Bakanlığınca cevaz verilebilecek.

Zeytin sahasının taşınmasından kaynaklanan mecmu harcama ve taleplerden, madencilik faaliyeti yürütmesi yönünde lehine karar sunulan kişi mesul olacak.

Zeytin sahasının taşınmasının benzer olmadığı durumlarda, ilgili sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ait geçici tesisler mensur edilmesine izin verilebilmesi için iznin öncesinde aralarında biyolog ve ziraat mühendisinin da bulunduğu uzman kişilerden alınan görüşler doğrultusunda Bakanlıkça belirlenecek alanda dikim normlarına makul, faaliyet yürütülecek alanla eş değer büyüklükte cevaz verilecek beyaz zehir sahalarının bulunduğu kaymakamlık ve mülk sınırlarına evleviyet sızmak yoluyla zeytin bahçesi üretim edilmesi mecburi olacak.

Sözleşme süreleri 49 yıla kadar uzatılacak

Özelleştirme Uygulamaları Için Kanuna eklenen eğreti maddeyle, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Ihtişam Demir Yolları İşletmesi Umumi Müdürlüğüne ait bazen limanların işletme hakkı verilmesi veya devri yöntemiyle özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan 49 yıldan beş altı süreli antant süreleri, 49 yıla büyüklüğünde uzatılacak.

Ek uyuşma imzalanabilmesi üzere işletmeci şirketlerin işletme hakkını doğuran sözleşmeden kaynaklanan tekmil mali yükümlülüklerini kamu hesabına getirmiş olmaları ve işletme hakkını doğuran sözleşmeden kaynaklı küşade davalardan feragat etmeleri gerekecek.

Maddenin gerekçesinde, “Liman yatırımcılarının vacip olan yatırımları bir zamanlar yapabilmesi, ülkemizin geri hizmet ve turizm sektörüne paralel olarak rekabet gücünün korunması, sonunda amme yararının sağlanması amaçlanmaktadır. Anne sözleşmelerinde pres hakkı sürelerinin uzatılması hariç seçme ayrım yapılmaksızın hemen ilişik konvansiyon bedelleri; adil, belirgin, arama edilip denetlenebilir benzeri şekilde bilcümle yatırımcılar üzere tıpkısı şartlar çerçevesinde belirlenerek melfuf sözleşmeler imzalanacak ve süre uzatımları yürürlüğe girecektir.” ifadelerine saha verildi.

Amme üniversitesi afiyet hizmeti sunucularına ulama

Teklife göre, BOTAŞ’ın ödenmemiş seçkin türlü alacak, fon ve paylar ile yönetimsel servet cezaları, bunlara sınırlanmış rötar zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçları, Hazineden görevlendirme bedeli alacaklarına denk mahsup edilerek silinecek.

İş Kanunu’nda yapılan değişiklikle, petrol sektöründeki araştırı, taharri ve üretim faaliyetlerinde gece çalışması yapılabilmesine müteveccih aranjman yapılıyor.

Kamu üniversitesi sağlık hizmeti sunucularının, hizmetin ifasında finansal müşkülat yaşamamaları ve afiyet hizmetlerinin sürdürülebilirliği itibarıyla, söz konusu esenlik hizmeti sunucularının mali yeterliliğine yardım sağlanması ile önceki yıllara ait araştırmalar sonucu cari yılda parasal bire bir kesintiye uğramamasına yönelik düzenleme yapılıyor.

31 Aralık 2012’den evvel, Türkiye’bile yurt izni almış yabancı mutluluk vatandaşlarından ecnebi benzeri büyüklük mevzuatı kapsamında sigortalı sıfır eşhas; eksantrik tıpkı ülkede keyif sigortasından faydalanma hakkı namevcut vatandaşlar ile Toplumsal Hizmetler ve Bala Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine bakarak korunma, hizmet ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan şahıslar ile esas ve babası sıfır Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocukların umumi keyif sigortası primleri ile rötar cezası ve teehhür zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

“Toplayıcı” ve “Toplayıcılık” tanımı

Ulusal Erke Verimliliği Gösteri Planı’nda düzlük verilen hedeflerle tınlamalı kendisine Zindelik Piyasası Kanunu’nda yapılan değişiklikle, “toplayıcı” ve “toplayıcılık” tanımı yapılıyor.

Buna göre, “toplayıcı”, “Ayrımsız veya ansızın aşkın lağım döşemi kullanıcısı ile söz konusu lağım döşemi kullanıcıları namına cıvıltı piyasasında toplayıcılık faaliyeti çalmak amacıyla uyuşma imzalamış olan toplayıcı lisansı yahut hazırlık lisansı sahibi hukuksal kişiyi”; “toplayıcılık” ise “Toplayıcı yoluyla benzeri veya anide aşkın şebeke kullanıcısının tüketim veya üretimlerinin birleştirilerek işletilmesi kapsamında gerçekleştirilen çevre faaliyetini” tabir edecek.

Toplayıcı, kanalizasyon kullanıcıları marifetiyle konvansiyon tarafından yetkilendirilecek.

Şebeke kullanıcıları, erke icat etmek için anlaşmalı oldukları hazırlık lisansı sahibi tüzel kişileri toplayıcı kendisine yetkilendiremeyecek.

Toplayıcı, anlaşmalı olduğu kullanıcıların istihlak veya üretim programlarını yönetecek, söz konusu kullanıcılar adına cıvıltı enerjisi veya kapasitesinin alınıp satılmasına ilgilendiren piyasa işlemlerini yürütecek ve canip hizmetlere ait hazırlık süreçlerine katılabilecek.

Toplayıcılık faaliyeti, toplayıcı lisansına yahut hazırlık lisansına cemaat tüzel eşhas tarafından yürütülebilecek.

Amme görevlileri sendikaları üyelerine destek

Teklifle, Alışılmamış Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresinin sona ermesinden sonradan Komisyonun görevlerine ait hisse senedi ve işlemlerin yürütülmesi üstüne işyar çekicilik ve kuruluşlar ile uygulamaya dair asıllar ve esasların belirlenmesine yönelik düzenleme yapılıyor.

Kamu görevlileri sendikalarına uzuv olup, aylık yahut ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine aile, nisan, orak ayı ve teşrinievvel aylarında maaş veya ücretleriyle birlikte 750 semptom rakamının işyar mahiye katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda şişko antant desteği yapılacak.

Kurulu olduğu hizmet kolunda müteharrik amme görevlilerinin yüzde 2’sinden henüz fazlasını üye kaydetmiş amme görevlileri sendikalarına uzuv olan, mahiye yahut ücretinden üyelik ödentisi kesilen amme görevlilerine ise karı, april, temmuz ve teşrinievvel aylarında maaş veya ücretleriyle birlikte şişman ittifak ile belirlenecek tutarda şişko anlaşma ikramiyesi ödenecek.

Amme görevlilerine ödenecek dolgun kavil ikramiyesi, Amme Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Finansal ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönüş Şişman Sözleşmenin yürürlük boyunca 2119 işaret rakamının görevli aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödenecek.

Geçmiş bölüm TEDAŞ borçlarına yapılandırma

Türkiye Hareketlilik Dağıtım Çok Ortaklı Şirketinin (TEDAŞ) zindelik tüketiminden kaynaklanan ve özelleştirme zaman işlemleri esnasında TEDAŞ’a devredilmiş olan alacaklarından, bu maddenin yürürlüğe girdiği sıra bakımından anne algı tutarı 2 bin Türk lirasını aşmayan alacaklar ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Algı Kimlik Numarası tayin edilememesi zımnında ulaşılamayan, münfesih, tecim sicilinden terkin edilmiş ve tasfiye edilmiş aboneliklere ilgili alacaklardan vazgeçilecek.

Bu ebat dışında mütezayit abonelerin TEDAŞ’a olan esbak ahit zindelik tüketiminden kaynaklanan borçlarına ilişik yapılandırma imkanı getiriliyor.

Bu alacaklara ilgili taksitlendirme imkanı ile yıllara sari koyulmak üzere ödenmeyen neşelilik tüketiminden kaynaklanan alacakların tahsilinin sağlanması amaçlanıyor.

1 Ilk Teşrin 2021 bakımından vadesi geldiği halde, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği ruz itibarıyla ödenmemiş ve yapılandırılmamış borçları olan ve yapılandırma başvurusunda bulunamayan aboneler aranjman kapsamına alınıyor.

Share: