Zmo Samsun Şubesi: “Bafra Yemiş-Sebze Tıngır Arazisi İçin Düzlük Dışında Mütenavip Alan Araştırılmalı”

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkan Yardımcısı Hava Bayzat, Samsun’un Bafra ilçesinde yapılması planlanan kâr-göveri halinin yeriyle ilişkin davanın devam ettiğini belirterek, ilgili yönetmelik ve seçim gereği meydan seçimi yapılırken öncelikle doğru sınırları dışında görünmek için mütenavip alanların belirlenmesi gerektiğini belirtti. Mahkemenin alternatif düzlük amacıyla karar verinceye kadar inşaata başlanmaması çağrısı yapan Bayzat, “Damarı Bozuk taktirde nakız binası inşaatının başlaması durumunda ilkin eli nimetli arazilerin bulunmayan olması gibi telafisi olanaklı sıfır sonuçlar doğacaktır” dedi.

Kültür Mühendisleri Odası Samsun Idarehane Başkan Yardımcısı Albeni Bayzat, Bafra’ya yapılması planlanan kâr-sebze haliyle ait izah yaptı. Bayzat, “Son günlerde yerli basında Samsun Bafra Ovası’na yapılacak ürün ve sebze halinin yapımının kesinleştiği yönüne istihbarat vadi almaktadır. Bu haberin dayanağı adına üstelik Samsun 3.İdare Mahkemesi’nin vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararının Samsun Bölge İdare Mahkemesi vasıtasıyla halel edilmesi gösterilmektedir” dedi.

“BÜYÜK OVALARDA KÂIN TARIM ARAZİLERİ HİÇBİR SURETTE AMACI DIŞINDA KULLANILAMAZ”

Bayzat, şöyle bitmeme etti:

“Öncelikle şunu izhar etmek isteriz kim, Samsun Bölge İdare Mahkemesi’nin halel gerekçesi, Samsun 3.İdare Mahkemesi’nin almış olduğu yürütmeyi durdurma kararını 5403 saylı Arazi Esirgeme ve Yer Kullanma Kanunu’nun 13. maddesine dayandırmasıdır. Samsun Nahiye İdare Mahkemesi kararında ekincilik dışı kullanım izni verilen taşınmazların şişman düzlük dulda sınırı ortamında düzlük aldığı ve nazik ova sınırı içindeki taşınmazların tarım dışı kullanımına ilgili umde ve ölçütlerin 5403 dar Kanun’un 13.maddesinde değil, 14.maddesinde düzenlendiğini belirterek 3.İdare Mahkemesi kararının gerekçesini durumunda görmeyerek yürütmeyi tevkif kararını bozmuştur. 5403 dar Yerey Koruma ve Toprak Kullanımı Kanunu’nun 14. maddesinde;

‘Zirai istihsal potansiyeli erdemli, erozyon, kirlenme, murat dışı yahut falsolu kullanımlar gibi mütenevvi nedenlerle arazi kaybı ve arazi bozulmalarının aceleci geliştiği ovalar; asamble veya kurulların görüşü alınarak, Reisicumhur kararı ile şişman yeksan siper alanı adına belirlenir. Iri ovalardaki koruma ve geliştirme gayeli tarımsal enfrastrüktür projeleri ve arazi tasarruf planları, asamble veya kurulların görüşleri dikkate alınarak, Nezaret ve valilikler aracılığıyla öncelikle hazırlanır yahut hazırlattırılır. Nazik ovalarda mevcut tarım arazileri hiçbir surette amacı dışında kullanılamaz. Ancak almaşık kayran bulunmaması, kurul veya kurullarca akla yatkın düşün bildirilmesi üzere; 1-a) Tarımsal amaçlı yapılar, 2-b) Nezaret ve talebin ait olduğu Bakanlıkça ortaklaşa amme menfaati kararı münfail işler, için tarım dışı kullanımlara Bakanlıkça cevaz verilebilir’ hükmü yer almaktadır.

“BAFRA GÖVERI VE YEMIŞ HALİ YERİNİN TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TARAFINDAN TARIM ÇEKICI KULLANIM KARARININ İPTALİ VE KARARIN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI İSTEMLİ ÜLKÜ BITMEME ETMEKTEDİR”

5403 dar kanun uyarınca hazırlanan ve 09.12.2017 tarihli, 30265 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ekincilik Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmeliğin “Nazik Ovaların Belirlenmesi ve Icraat” başlıklı Beşinci Bölümünde meydan düzlük “Iri ovalarda tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı” antetli 19.maddesinin 6. fıkrasında; “Murat dışı kullanma talebinin ilgili olduğu bakanlık, yapılacak olan faaliyetle ilgili kamu yararı kararını Bakanlığa gönderir ve Vekillik benzeri doğrultuda amme menfaati kararı alırsa kolektif amme menfaati kararı münfail sayılır” kuralına yer mevdu, tıpkısı maddenin 9.fıkrasında ise;

‘Zirai amaçlı veya tarım dışı gayeli tasarruf talebinin öncelikle doğru sınırları dışındaki alanlardan karşılanması esastır. Talebin şişman düzlük koruma alanı dışından karşılanamaması durumunda, alternatif alanlar öncelikle şişman yalçın sınırları içerisinde mütezayit planlı alanlardan (iskân, sanayi, turizm ve ayrımsız), ekincilik dışı alanlardan yahut zirai üretim potansiyeli bağan alanlardan karşılanır’ kuralı getirilmiştir. Bafra ovası içerisinde meydan kayran Bafra sebze ve semere gayrimeskûn yerinin Ekincilik ve Orman Bakanlığı yoluyla ekincilik dışı kullanma kararının iptali ve kararın yürütmesinin durdurulması istemli sav bitmeme etmektedir.

“BAFRA GÖVERI VE SEMERE HALİ DÜZLÜK SEÇİMİ YAPILIRKEN ÖNCELİKLE ARIZASIZ SINIRLARI DIŞINDA GÖRÜNMEK AMACIYLA ALTERNATİF ALANLARIN BELİRLENMESİ GEREKMEKTEDİR”

Yukarıda açıklayan kanun ve yönetmelik maddelerine göre, Bafra Göveri ve Kâr Berhava meydan seçimi yapılırken öncelikle düzlem sınırları dışında almak amacıyla alternatif alanların belirlenmesi gerekmektedir. 3. İdare Mahkemesi fek kararından bilahare davalı kurumlardan mütenavip alan araştırması yapılıp yapılmadığını ve bu işlemlerle ilgili bilcümle evrakların dosya kapsamına gönderilmesini istemiştir.  Alternatif alan araştırması ile ilişik evrakların mahkemeye ulaşmasından sonra, konunun uzmanı bilirkişiler marifetiyle mahallinde irfan yapılarak düzenlenecek rapora bakarak mahkemece yürütmeyi tevkif kararı yeniden değerlendirilecektir.

“HAL BİNASI İNŞAATININ BAŞLAMASI YERINDE ÖZELLIKLE VERİMLİ ARAZİLERİN NAMEVCUT OLMASI GİBİ TELAFİSİ GIBI OLMAYAN SONUÇLAR DOĞACAKTIR”

Bafra Semere ve Sebze Muattal yeri ile ilişkin muamelat işleyen Bafra Belediyesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi’nce öncelikle yalçın sınırları dışında doğmak üzere almaşık düzlük araştırması yapıp yapmadıklarının belirlenmesi mahkemenin inceleme aşamasında olması dolayısıyla, mahkemenin almaşık düzlük incelemesini bitirerek değişmeyen vermesine büyüklüğünde hal binası yerinde inşaat faaliyetlerine başlanılmaması gerekmektedir. Huysuz taktirde çözme binası inşaatının başlaması durumunda başta artağan arazilerin yok olması kadar telafisi tür olmayan sonuçlar doğacaktır.”Share: