Ticarete ilgili “torba kanun teklifi” TBMM’ye sunuldu (1)

YANLIŞSIZ Fırka Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ve AK Öğür milletvekillerinin imzasını haiz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Gâh Kanunlarda ve 640 Sayılı Yasa Mesabesinde Kararnamede Başkalık Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu.

Teklifle kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin, suret birliklerinin ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin, genel kurul toplantılarına görevlendirilen ilgilendiren nezaret temsilcilerine, 1200 semptom rakamının işyar aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek için Ticaret Bakanlığınca belirlenen tutarda sevap, net kendisine ödenecek.

Kooperatif ve peş kuruluşları yönetim kurulu üyeleri, kooperatifin; ticaret sicili kayıtlarını, finansal tablolarını, umumi heyet yıllık faaliyet raporlarını, umumi kurul derinti evrakını, ortaklarının etiket, bildirişim, pay ve ödemelerine ilgili bilgilerini Kooperatif Hikmet Sistemi’nin (KOOPBİS) kurulmasını müteakip 1 yıl içinde sisteme aktaracak. Bu süre Tecim Bakanlığınca 6 ayak tabanı büyüklüğünde uzatılabilecek.

Serbest bölgelerde, kullanıcıların ihtiyacı olan doğal gaz altyapısını bina etmek ve işletmek, kamu ve özel kuruluşlardan tabii gazı satın alarak mıntıka ortamında dağıtım ve satışını açmak, işleticinin bitirme ve sorumluluğunda olacak. İşleticinin izni olmaksızın doğal gaz ihtiyacı eksantrik aynı yerden karşılanamayacak ve bu amaçla münferiden organizasyon kurulamayacak. Bu hükmün uygulanmasına ilişik toprak içi gaz dağıtım ve satışı nedeniyle kullanıcılardan tahsil edilecek bedele ilgilendiren art limit, Tecim Bakanlığınca yönetmelikle düzenlenecek.

İşleticinin talebi ve bölgede elektrik gösteren gaz dağıtım şirketinin kabulü halinde doğal gaz dağıtım şirketleri erkin bölgeler ortamında şebeke yatırımı yaparak veya yapılmış şebekeyi mülkiyeti ile gelişigüzel devralarak Enerji Piyasası Aranjman Müesses marifetiyle belirlenen şerait kapsamında açık bölge ortamında doğal gaz dağıtım faaliyeti gerçekleştirebilecek. Doğal gaza ilişkin faaliyetlerin işletici marifetiyle yürütüldüğü azade bölgelerde, gaz konveksiyon ve dağıtım lisansı sahibi şirketlerin temas adalet, yetki yahut sorumluluğu bulunmayacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki bölge içi gaz şebekesi yatırımı doğal gaz dağıtım şirketlerince işlenmiş olan serbest bölgelerde, işleticilerin nahiye içi gaz tevzi ve satış yetkisi gaz dağıtım şirketlerine devredilmiş sayılacak.

Vergi yükümlülük bilgisi vabeste olan tecim odası üyelerinin üyelikleri askıya alınabilecek. Rastgele yılın familya ayında güncelleme çalışması eden odalar, Dirimsel İdaresi Başkanlığından alınan yükümlülük sınırlanmış bilgisine istinaden ilgilendiren üyeyi umumi heyet kararıyla askıya alabilecek ve kesenek tahakkukunu durdurabilecek. Bu üyenin ticaret sicil kaydı engelsiz olduğu sürece basar üyeliği bile devam edecek.

(Sürecek)

Share: