Bankacılık sektörünün çalışkan büyüklüğü 10.158 bilyon TL oldu

Bankacılık Düzenleme ve Fal Kurumu(BDDK) “Bankacılık Sektörü Raporu-2022 Mart” sayısını yayımladı.

Raporda, bankacılık sektörünün ayrımsız geçmiş çeyreğe bakarak (Açıklık 2021) büro sayısının 7 adet, personel sayısının 547 gönül arttığı belirtildi ve “Mart 2022 dönemi itibarıyla hep idarehane sayısı 11.105 nüsha ve bütün personel sayısı 201.597 kişidir.” denildi.

Raporda şu bilgiler verildi:

“Türk Bankacılık Sektörünün etkin büyüklüğü Mart 2022 döneminde ayrımsız esbak sene sonuna göre %10,2 artarak 10.158 milyar TL olmuştur.

Mart 2022 döneminde bilanço dışı kalemlerden tıpkı geçmiş yıl sonuna bakarak; – Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler %15,4 – Türev finansal mevcudat ise %7,3 artmıştır.

Türk Bankacılık Sektörünün deli dolu büyüklüğünün GSYH’ye oranı 2021 yılsonu itibarıyla 1,28 adına gerçekleşmiştir.

2022 Mart döneminde, bankacılık sektörünün toplanmış aktiflerine bakarak mevduat bankaları %86, kalkınma ve envestisman bankaları %7 ve ortaklık bankaları %7 paya sahiptir. Mülkiyet grubu ayrımına bakarak; kamu bankaları %43, yerli hususi bankalar %31 ve yabancı bankalar %26 paya sahiptir.

Bilanço içerisindeki yabancı mülk varlıkların bütün varlıklara oranı %50, toplam yabancı mülk yükümlülüklerin mecmu yükümlülüklere oranı %55 kendisine gerçekleşmiştir. Ecnebi mülk kredilerin bütün krediler içerisindeki payı %41, ecnebi servet mevduatın mecmu mevduata oranı %58’dir.

Toplanmış varlıklar içerisinde kredilerin payı %53, menkul kıymetlerin payı %17 ve mecburi karşılıkların payı %7 kendisine gerçekleşmiştir. Tevdiat %59 behre ile mecmu yükümlülükler içerisinde yer nazik paya sahipken, bankalara düyun kaleminin payı %14 ve repodan sağlanan fonların payı %5’tir. Özkaynakların toplanmış yükümlülükler içerisindeki payı ise %9’dur.

Mart 2022 dönemi bakımından gayrinakdi kredilerin büyüklüğü 1.931 bilyon TL yerine gerçekleşmiştir.

Gayrinakdi krediler içerisinde güvence mektupları %68 ile yer nazik paya sahipken kredi mektubu kredilerinin payı %19’dur.

Mart 2022 dönemi itibarıyla türev gurur tutarı 3.354 milyar TL, çıkmış satım tutarı 3.296 bilyon TL yerine gerçekleşmiştir.

Dengelem dışında vadi alan çıkmış işlemlerin %45’i swap para işlemlerinden, %34’ü swap faiz işlemlerinden ve %7’si vadeli döviz işlemlerinden oluşmaktadır.

Dengelem dışı ecnebi mülk pozisyonu 524 milyar TL çok, bilanço içi yabacı servet pozisyonu 445 bilyon TL kemiksiz pozisyonda olup, yabancı dünyalık açık pozisyonu 79 bilyon TL çok pozisyondadır.

İşletme sınıflarına bakarak ancak, oldukça ve ölçülü büyüklükteki KOBİ kredilerinin tutarında tıpkısı eski çeyreğe göre artış gerçekleşmiştir.

Mart 2022 döneminde ev kredilerinin tutarı 311 bilyon TL, ferdî yüreklilik kartlarının tutarı 234 milyar TL, gerekseme kredileri tutarı 478 milyar TL seviyesindedir.

Ferdî krediler içerisinde gerekseme kredilerinin payı %46, konut kredisinin payı %30 ve yüreklilik kartlarının payı ise %23 adına gerçekleşmiştir.

Bireysel yüreklilik kartı tutarı, Mart 2022 döneminde tıpkı geçmiş çeyreğe bakarak artma göstermiştir.

Mart 2022 bakımından takipteki kredilerin (brüt) tutarı 163 milyar TL’dir.

Bankacılık sektöründe kredilerin Takibe Tahavvül Oranı (TDO) Mart 2022 döneminde %3,67 adına gerçekleşmiştir.

Sektörel krediler içerisindeki takibe dönüşüm oranları; yapım sektöründe %6,36, zindelik, gaz ve su kaynakları ürt. dağt. şan. sektöründe %4,27 ve parekende ticaret ve zatî ürünler sektöründe %3,85 yerine gerçekleşmiştir.

Mütemmim kredilerinin (ferdî güven kartları gönül) takibe dönüşüm oranı Mart 2022 döneminde ayrımsız eski çeyreğe göre artma göstererek %2,55 kendisine gerçekleşmiştir.

Söylenegelmiş bedel toplamı 1.711 bilyon TL olup bir eski çeyreğe göre artım göstermiştir.

Menkul kıymetlerin %54’ü celal tahvili, %30’u hazinece ihraç edilmiş Eurobond ve %6’sı sukuktan oluşmaktadır.

2022 yılı Mart ayı itibarıyla bankacılık sektörü toplam taşınır kıymetlerinin, 924 bilyon TL’si Ihtişam tahvilinden, 509 milyar TL’si Hazine Eurobondundan ve 117 bilyon TL’si sukuktan oluşmaktadır.

Mecmu mevduatın, 2.501 bilyon TL’si TP tevdiat/katılma fonlarından, 3.006 milyar TL’si döviz mevduat hesabı/ortaklık fonlarından ve 465 milyar TL’si nadir maden hesaplarından oluşmaktadır.

Mevduatın %42’si TP mevduat/ortaklık fonlarından, %50’si döviz mevduat hesabı/paydaşlık fonlarından ve %8’i nadir maden antrepo hesaplarından oluşmaktadır.

Mevduatın %60’ı gerçek kişi mevduatından oluşurken, ticari ve ayrıksı kuruluşlar mevduatının payı %37 ve resmi kuruluşlar mevduatının payı %3’soy. Açım vadelerine göre, hep yatırım içerisinde vadesiz mevduatın payı %37 ve 1-3 kamer arası mevduatın payı %33’soy.

2022 Mart itibarıyla bankacılık sektörünün gerçeklik şahıslar mevduatının 1.748 bilyon TL’si TP, 1.853 milyar TL’si YP ve ticari ve ayrıksı kuruluşlar mevduatının 1.055 bilyon TL’si TP, 1.120 milyar TL’si YP adına gerçekleşmiştir.

Mart 2022 dönemi itibarıyla bankalara düyun kalemi 110 bilyon TL Türk parası, milyar TL yabancı mal olmak amacıyla toplanmış 1.027 bilyon TL’dir.

Repo işlemlerinden sağlanan kaynak tutarı Mart 2022 döneminde bire bir önceki çeyreğe bakarak azalarak 464 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Türk Bankacılık Sektörünün sermaye yeterliliği oranı Mart 2022 döneminde %20,38 olarak gerçekleşmiştir.

Banka sahiplik grupları ayrımında domestik hususi banka grubunun anamal yeterliliği ölçün oranı %21,71 olup kesim ortalamasının üzerindedir.

Işlev grupları ayrımında anamal ustalık oranları mevduat, katılım ile kalkınma ve yatırım bankalarında sırasıyla %20,13; %20,58 ve %23,81 namına gerçekleşmiştir.

Resülmal yeterliliği hesaplamasında, riziko ağırlıklı varlıkların %88’i cesaret riskine temel tutardan, %8’i operasyonel riske temel tutardan ve %4’ü piyasa riskine temel tutardan oluşmaktadır. Itimat riskine ana cirim hesaplanmasında kayran düzlük brüt risk ağırlıklı varlıklardan, risk ağırlığı %100 olanların payı %36, risk ağırlığı %0 olanların payı %32’dir.”

Bankaların kârı 98,2 milyar TL’ye ulaştı

 

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

 

Share: